اخبار دفتر امور زنان روستایی

خبر مهم

قابل توجه کارشناسان محترم امورزنان استانها

موضوع: تخصیص اعتبارات نهاد ریاست جمهوری

      بدینوسیله به استحضار کلیه همکاران می رساند تخصیص کامل اعتبارات طرح توانمندی زنان و تحکیم بنیان خانواده نهاد ریاست جمهوری در تاریخ ۰۸/۱۲/۱۳۸۸ با مشخصات زیر برای کلیه استانها ارسال شده است. لطفا پیگیری فرمائید.

 در صورت عدم دریافت اعتبارات تاکنون به استحضار می رساند بر اساس پیگیری به عمل آمده از سوی مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری اعتبارات ارسالی از سوی بانک ملی تهران برای بانک ملی مرکز استان حواله شده است. بانک ملی استان حواله ها را برای بانک کشاورزی استان و سپس بانک کشاورزی مرکز استان نیز اعتبارات را به بانک کشاورزی شعبه سازمان جهاد کشاورزی استان واریز می نمایند. لذا چنانچه تا کنون مبلغ تخصیص به حساب جهاد کشاورزی استان واریز نشده است با شماره حواله زیر می توانید از طریق بانک ملی مرکز استان مراحل ارجاع اعتبار را پیگیری فرمائید.

دفتر امور زنان روستایی و عشایری

شماره حواله های ارسال اعتبارات استانی به شرح جدول زیر می باشد:

ردیف   

  نام استان 

  شماره حواله

   تاریخ حواله

      شماره حساب جهاد کشاورزی استان

1

آذربایجان شرقی

725659

88/12/08

2164200401000

2

آذربایجان غربی

725660

88/12/08

2164200002008

3

اردبیل

725661

88/12/08

2164200801001

4

اصفهان

725662

88/12/08

2164200201005

5

ایلام

725663

88/12/08

2164200601006

6

بوشهر

725664

88/12/08

2164201001009

7

تهران

287551

88/12/04

2164201201004

8

جیرفت و کهنوج

725665

88/12/08

2164203835005

9

چهارمحال و بختیاری

725666

88/12/08

2164201402008

10

خراسان جنوبی

725667

88/12/08

2164202001008

11

خراسان رضوی

725668

88/12/08

 2164201633005

12

خراسان شمالی

725669

88/12/08

2164201837003

13

خوزستان

725670

88/12/08

2164202201003

14

زنجان

725671

88/12/08

2164202401009

15

سمنان

725672

88/12/08

2164202802008

16

سیستان و بلوچستان

725673

88/12/08

2164202601004

17

فارس

725674

88/12/08

2164203001007

18

قزوین

725675

88/12/08

2164203201002

19

قم

725676

88/12/08

2164203414007

20

کردستان

725677

88/12/08

2164204201001

21

کرمان

725678

88/12/08

2164203801009

22

کرمانشاه

725679

88/12/08

2164203601003

23

کهکیلویه و بویراحمد

725680

88/12/08

2164204001006

24

گلستان

725681

88/12/08

2164204601002

25

گیلان

725682

88/12/08

2164204401007

26

لرستان

725683

88/12/08

2164204801008

27

مازندران

725684

88/12/08

2164205001005

28

مرکزی

725685

88/12/08

2164205201000

29

هرمزگان

725686

88/12/08

2164205401006

30

همدان

725687

88/12/08

2164205601001

31

یزد

725688

88/12/08

2164205801007